Privatumo Politika | AtsiskaitymoGarantija.lt

Atsiskaitymo garantija – daugiau patogumo, daugiau pardavimų!


9:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Privatumo Politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

PATVIRTINTA UAB „Įmoka lengvai“ direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 8

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau taip pat – Principai) pateikiama informacija, kaip

UAB „Įmoka lengvai“ tvarko asmens duomenis.

Šie Principai taikomi UAB „Įmoka lengvai“ ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis

arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „Įmoka lengvai“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams,

įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.

 1. Sąvokos

Klientas – tai fizinis asmuo, kuris ketina pradėti naudotis, naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip

susijęs su UAB „Įmoka lengvai“ teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – tai informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą,

saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Šiuose Principuose pateikiamos bendros nuostatos, kaip UAB „Įmoka lengvai“, vadovaudamasi

patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija

apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose

dokumentuose, taip pat interneto svetainėse: www.atsiskaitymogarantija.lt ir www.credital.lt

2.2. UAB „Įmoka lengvai“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų

reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo

neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio ne teisėto

tvarkymo, įgyvendinimą.

 1. Asmens duomenų kategorijos

3.1. Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kliento, iš Kliento veiklos jam naudojantis paslaugomis

ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių. Pagrindinės

Asmens duomenų, kuriuos renka UAB „Įmoka lengvai“ kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

 • Asmens tapatybės duomenys, kaip – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens

tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.

 • Duomenys ryšiams, kaip – adresas (deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta), telefono numeris, el.

pašto adresas, bendravimo kalba.

 • Duomenys apie šeimą, kaip – informacija apie Kliento šeimą, paveldėtojus, kitus susijusius

asmenis, juridinius faktus.

 • Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis, kaip – duomenys, kuriuos pateikia Klientas arba

kurie gaunami iš viešų registrų ar trečiosios šalies sandorio vykdymo atitinkamo juridinio asmens

vardu tikslais.

 • Duomenys, susiję su profesija, kaip – duomenys apie profesinę veiklą.
 • Finansiniai duomenys, kaip – duomenys apie sąskaitas, turimą nuosavybę, sandorius, paskolas,

pajamas, įsipareigojimus, Kliento finansinę patirtį ir tikslus, kurie gaunami tuo metu, kai Klientas

pasirenka ir jam yra teikiamos paslaugos, susijusios su įsiskolinimo valdymo rizika, apie kurią reikia

žinoti.

 • Duomenys apie turtą arba nuosavybę bei kliento vykdomą veiklą.
 • Duomenys, susiję su Kliento patikimumu ir veiklos vertinimu, kaip – duomenys apie finansines

operacijas, žalą, padarytą UAB „Įmoka lengvai“ ar bet kuriai trečiajai šaliai, duomenys, kurie

reikalingi klientų ir UAB „Įmoka lengvai“ teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslais

bei yra reikalingi užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą.

 • Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus, kaip – duomenys, gauti

pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus,

duomenys apie pajamas, finansinius įsipareigojimus, turimą nuosavybę, ir nepadengtus

įsiskolinimus.

 • Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip – duomenys, kurie

surinkti bendraujant su UAB „Įmoka lengvai“ susitikimų metu, telefonu, el. paštu, pranešimais ir

kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai; duomenys, susiję su Kliento lankymusi

UAB „Įmoka lengvai“ interneto svetainėse arba naudojantis kitais komunikacijos kanalais.

 • Duomenys, susiję su paslaugų teikimu, kaip – duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą,

sudarytus sandorius, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktas paraiškas, prašymus ir

skundus, taikomas palūkanomis ir paslaugų ir kitus mokesčius.

 • Duomenys apie pasitenkinimą paslaugomis, kaip – duomenys apie aktyvumą naudojantis

paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, asmeninius nustatymus, Kliento atsiliepimus apie

paslaugas.

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia UAB ,,Įmoka lengvai“ tvarkydamas asmens duomenis:

4.1. Santykių su Klientais palaikymas ir galimybių naudotis UAB ,,Įmoka lengvai“ paslaugomis sudarymas ir

administravimas

Sutarties su Klientu sudarymas ir vykdymas, duomenų apie Klientą atnaujinimas, siekiant

užtikrinti jų teisingumą, naudojantis išoriniais ir vidaus registrais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar

siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą.

4.2. Kredito ir rizikos vertinimas

Siekiant nustatyti, kokias paslaugas bei kokiomis sąlygomis galima pasiūlyti Klientui, teikiant kreditus ir kitas

finansines paslaugas vykdyti teisės aktuose numatytas pareigas, susijusias su mokumo ir įsipareigojimų

vykdymo rizikos vertinimu, valdyti Kliento įsiskolinimą, atlikti vidaus apskaičiavimus ir analizes, kai tai yra

būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę

pareigą, ar siekiant UAB „Įmoka lengvai“ teisėto intereso užtikrinti patikimą rizikos valdymą.

4.3. Kliento ir (arba) UAB „Įmoka lengvai“ interesų apsauga

Siekiant apsaugoti Kliento ir (arba) UAB „Įmoka lengvai“ interesus, vykdyti UAB „Įmoka lengvai“ teikiamų

paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti komercinio sandorio ar kitokios verslo komunikacijos įrodymus

(pokalbių įrašymas), kai tai būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant

sutartį ar vykdant teisinę pareigą, siekiant UAB „Įmoka lengvai“ teisėto intereso vykdyti bet kokio

netinkamo ar neteisėto naudojimosi UAB „Įmoka lengvai“ paslaugomis ar jų pažeidimo prevenciją,

apribojimą ir tyrimą, darbuotojų mokymus ir paslaugų kokybės užtikrinimą.

4.4. Papildomų paslaugų teikimas, Kliento nuomonės teiravimasis, rinkos tyrimai ir duomenų rinkimas

UAB „Įmoka lengvai“ atsakingai pasirinktų partnerių paslaugų siūlymo Klientui, tikslu, gavus Kliento

sutikimą arba siekiant UAB „Įmoka lengvai“ teisėto intereso, susijusio su papildomų paslaugų siūlymu.

Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų rinkimo tikslais, gavus Kliento sutikimą arba siekiant UAB „Įmoka

lengvai“ teisėto intereso gerinti UAB „Įmoka lengvai“ paslaugų kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį

bei kurti naujus produktus ir paslaugas.

4.5. Piktnaudžiavimo paslaugomis prevencijos vykdymas ir tinkamo paslaugų teikimo užtikrinimas

Siekiant suteikti galimybę naudotis elektroniniais kanalais ir užtikrinti jų naudojimosi bei veikimo kontrolę,

užkirsti kelią neteisėtai prieigai ir neteisėtam jų naudojimui informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, kai

tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant

teisinę pareigą, arba siekiant UAB „Įmoka lengvai“ teisėtų interesų, susijusių su galimybės naudotis UAB

„Įmoka lengvai“ paslaugomis sudarymu, naudojimosi jomis ir jų veikimo kontrole.

Siekiant tobulinti technines priemones informacinių technologijų infrastruktūrą, užtikrinti teikiamos

paslaugos pritaikymą, kurti naujas UAB „Įmoka lengvai“ paslaugas, testuojant ir tobulinant technines

priemones bei IT infrastruktūrą, siekiant UAB „Įmoka lengvai“ teisėto intereso, susijusio su techninių

priemonių ir IT infrastruktūros tobulinimu.

4.6. Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas

Teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį,

siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant UAB

„Įmoka lengvai“ teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.

 1. Asmeninių pasiūlymų pateikimas ir automatizuotų sprendimų priėmimas

5.1. UAB „Įmoka lengvai“ gali tvarkyti Asmens duomenis, siekdamas pagerinti Klientui teikiamų paslaugų

kokybę, pavyzdžiui siekiant parengti asmeninius pasiūlymus Klientui. Jei Klientas nėra paprieštaravęs

Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, UAB „Įmoka lengvai“ gali tvarkyti Asmens

duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir individualius UAB „Įmoka lengvai“ teikiamų paslaugų pasiūlymus.

Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Kliento naudojamomis paslaugomis ir tuo, kaip klientas jomis

naudojasi.

5.2. Profiliavimo veikla asmeninių pasiūlymų parengimo ir rinkodaros tikslu yra grindžiama UAB „Įmoka

lengvai“ teisėtu interesu.

5.3. Taip pat UAB „Įmoka lengvai“ gali rinkti statistinius duomenis apie Klientą, tokius kaip būdingas elgesys

ir gyvenimo būdas. Statistiniai duomenys segmentų / profilių kūrimui renkami iš išorinių šaltinių ir gali būti

naudojami kartu su UAB „Įmoka lengvai“ turimais duomenimis.

 1. Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys yra perduodami gavėjams, tokiems kaip:

6.1. Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui,

teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo institucijos ir kt.).

6.2. Kredito ir finansų įstaigos, trečiosios šalys, dalyvaujančios prekybos investicinėmis priemonėmis

vykdymo, atsiskaitymo ir atskaitomybės cikle.

6.3. Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; UAB „Įmoka lengvai“ įgalioti duomenų tvarkytojai.

6.4. Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant, paskolų registrus, Gyventojų registrą, Juridinių asmenų

registrą, vertybinių popierių registrus ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios

tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.

6.5. Advokatų kontoros, atstovaujančios UAB „Įmoka lengvai“ interesus, subjektai, kuriems perleidžiami

reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismai, neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos, bankroto

administratoriai.

6.6. Asmenys, kurie užtikrina tinkamą kliento įsipareigojimų UAB ,,Įmoka lengvai“ įvykdymą, tokie kaip

laiduotojai, vekselio davėjai.

6.7. Kiti asmenys, susiję su UAB „Įmoka lengvai“ paslaugų teikimu, tokie kaip archyvavimo, pašto paslaugų

teikėjai.

 1. Saugojimo laikotarpis

7.1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis UAB „Įmoka lengvai“ patvirtintomis Asmens duomenų

tvarkymo taisyklėmis ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas

atsižvelgiant į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį, UAB „Įmoka lengvai“ teisėtus interesus bei teisės aktų

reikalavimus.

 1. Kliento, kaip duomenų subjekto, teisės

Kliento (duomenų subjekto) teisės aktų jam garantuojamas teisės, susijusios su jo Asmens duomenų

tvarkymu apima teisę:

 • Reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra

teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų

gavimas arba dalyvavimas apklausose).

 • Reikalauti ištrinti jo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia

atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra

tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos

pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

 • Apriboti jo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį UAB

„Įmoka lengvai“ įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti

(sunaikinti).

 • Gauti informaciją apie tai, ar UAB „Įmoka lengvai“ tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip,

susipažinti su jais.

 • Gauti jo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo

pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis

kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.

9. Kontaktinė informacija

9.1. Klientas turi teisę kreiptis į UAB „Įmoka lengvai“, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus

sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

9.2. UAB „Įmoka lengvai“ kontaktiniai duomenys skelbiami interneto svetainėse: www.atsiskaitymogarantija.lt ir www.credital.lt.

 1. Principų galiojimas ir pakeitimai

10.1. Klientai su šiais Principais gali susipažinti UAB „Įmoka lengvai“ interneto svetainėse: www.atsiskaitymogarantija.lt ir www.credital.lt

10.2. UAB „Įmoka lengvai“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos Principus, informuodama

Klientą apie pakeitimus paskelbiant juos interneto svetainėse www.atsiskaitymogarantija.lt ir www.credital.lt arba informuojant Klientą paštu, el. paštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.